MCTL – Home

Welkom bij MCTL (Managing Computer Technology Library), het framework voor optimale inzet van ICT (hoewel hier bij voorkeur de term computertechnologie wordt gebruikt). Op deze site vindt u een beschrijving van het hele model met vele praktijkvoorbeelden. Daarnaast zijn er artikelen en andere nuttige informatie over het gehele toepassingsgebied van computertechnologie te vinden. De doelstelling van de site is eenvoudig: ervoor te zorgen dat ook in uw bedrijf en bedrijfsprocessen uit computertechnologie wordt gehaald wat erin zit.

Doel MCTL

Het doel van MCTL is in één zin te vatten in:

MCTL ondersteunt een optimale inzet van computertechnologie in organisaties

Waarbij:

  1. MCTL: de afkorting van het framework die staat voor Managing Computer Technology Library: een set beschrijvingen,
  2. ondersteunt: MCTL is een hulpmiddel en geen doel op zichzelf,
  3. een optimale inzet: er wordt gestreefd naar een optimum, dus geen maximum, waarbij het optimum afhangt van de organisatie, de stand van de techniek (computertechnologie), de omstandigheden, de omgeving van de organisatie, de fase waarin de organisatie zich bevindt etc.,
  4. van computertechnologie: alle componenten waarmee op elektronische wijze data kunnen worden opgeslagen en bewerkt, zoals computerhardware, randapparatuur, software, en databases,
  5. in organisaties. Met een organisatie wordt bedoeld: een geheel waarin op zakelijke wijze gedefinieerde doelstellingen worden bereikt,

MCTL zorgt er aldus voor dat precies de juiste computertechnologie in de organisatie ter beschikking komt (waarbij zowel de lange, middellange en korte termijn in het oog wordt gehouden), en dat deze computertechnologie vervolgens operationeel ook precies goed in de organisatie wordt gebruikt.

Het framework

Schematisch ziet MCTL er als volgt uit:

Opzet van de website

Op deze website is een gehele uitleg van het model te vinden alsmede allerlei uitwerkingen. Het principe is hierbij is: online-first, waarbij alles zoveel mogelijk compleet op de site wordt geplaatst. Natuurlijk is het ook mogelijk om MCTL op papier te lezen, maar dat is altijd een afgeleide van de informatie op deze website.

Leeswijzer

U kunt in principe op uw eigen manier rondsnuffelen op de website. Toch willen we u met name wijzen op de uitgangspunten die zijn gehanteerd. Door deze door te kijken ontstaat waarschijnlijk makkelijker begrip voor het uitgewerkte model. In het model zijn talloze activiteiten te vinden, die in taakgebieden en taakclusters zijn samengebracht. Op die manier is een bepaalde samenhang tot stand gebracht. U kunt gerust alleen het onderdeel bekijken waar uw interesse het meest naar uitgaat of waar u zelf in de praktijk het meest mee te maken heeft.