Uitgangspunten

MCTL is een framework, of methodiek zo u wilt, dat is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze worden hieronder beschreven. In MCTL zelf kunt u de praktische uitwerking van deze uitgangspunten overal terugvinden.

1. Focus op business value

MCTL begeeft zich op het terrein van toepassing van computertechnologie. De focus ligt hierbij op optimale toepassing van computertechnologie binnen bedrijfsprocessen. In de afgelopen tientallen jaren zijn vooral aan de IT-zijde grote vorderingen gemaakt met het verbeteren van technologie (software en hardware). De benutting ervan is daarbij achtergebleven; in de meeste bedrijven zijn moeiteloos suboptimale toepassingen te vinden van soft- en hardware. Door een systematische aanpak over de volle breedte tracht MCTL dit euvel te verhelpen. Behalve naar de bestaande bedrijfsprocessen met bestaande computertechnologie wordt ook bekeken of verdergaande verbeteringen kunnen worden bereikt door aanpassingen / herontwerp van bedrijfsprocessen in combinatie met toepassing van toekomstige technologie.
Meer…

2. Optimale inzet computertechnologie ipv invulling informatievoorziening

De afgelopen decennia is aan de gebruikerszijde de nadruk sterk komen te liggen op de invulling van informatievoorziening. De term informatievoorziening wordt binnen MCTL verlaten. Ten eerste omdat de term de lading niet volledig dekt (immers, niet alles is informatie). Ten tweede zorgt de term soms voor een nodeloos hoog abstractieniveau, waardoor de vertaling van bedrijfsprocessen naar optimale inzet van computertechnologie binnen die bedrijfsprocessen wordt belemmerd.

Computertechnologie wordt binnen MCTL beschouwd als een middel om binnen een bedrijf cq. bedrijfsprocessen resultaten te bereiken. En wel beter, sneller, mooier dan zonder de inzet van die computertechnologie.
Meer…

3. Phanta Rhei – Alles stroomt

Phanta rhei is een uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus en wil aangeven dat niets gelijk blijft of stilstaat. Een gedachte die hierbij vaak ter illustratie wordt genoemd is dat je nooit “tweemaal in dezelfde rivier kunt stappen”. Of om het anders te verwoorden: “Verandering is de enige constante.”

Binnen MCTL wordt niet uitgegaan van stabiele werkprocessen en dito inzet van computertechnologie, maar van gestage, constante verandering. Dit geeft uiteindelijk een betere grip op het bedrijf.
Meer…

4. Doelgerichtheid

MCTL is erop gericht dat alle activiteiten doelgericht zijn. Dat lijkt logisch, maar in eerder ontwikkelde modellen die eveneens procesmatig zijn ingericht (zie punt 4 hierna) is gebleken dat dat toch nog niet zo eenvoudig te realiseren. Bij die andere modellen is wel gebleken dat een te sterke nadruk op processen, procedures en werkinstructies ertoe kan leiden dat de juiste uitvoering van het proces, procedure of werkinstructie belangrijker wordt dan het resultaat. Wat kort samengevat in de uitvoering dan leidt tot: “Operatie geslaagd, patiënt overleden”. Het zal duidelijk zijn dat dat de bedoeling niet is, maar helaas toch wel realiteit. In MCTL wordt daarom het doelgericht werken, met meetbare, aantoonbare resultaten, als leidraad genomen, en in de concrete realisatie ervan komt procesmatig werken in beeld. Door deze rangschikking is het gevaar dat processen, procedures of werkinstructies de boventoon gaan voeren geweken. Met andere woorden: in het model van Gartner, dat uitgaat van de fases Control-Service-Business, zit MCTL aan het eind, en richt zich aldus op het leveren van toegevoegde waarde voor de business.
Meer…

5. Uitvoering werkzaamheden op functioneel gebied aan leverancierszijde

MCTL heeft als uitgangspunt dat alle werkzaamheden op functioneel gebied zoveel mogelijk aan de leverancierszijde moeten worden uitgevoerd. Gebruikersgroepen, met name degene die in de primaire processen werkzaam zijn, moeten zo min mogelijk worden belast met dit soort werkzaamheden, die tenslotte niet tot de kerntaken van die gebruikersgroep behoren. Bijvoorbeeld een afdeling schadebehandeling van een verzekeringsmaatschappij heeft er niets aan als er op die afdeling mensen fulltime bezig zijn met de computersystemen in plaats van met het werk waar die afdeling voor is: het afhandelen van schadeclaims.
Toch zijn vaak wel enige werkzaamheden op functioneel gebied niet naar de leverancier te schuiven, of niet effectief te organiseren aan de leverancierszijde.
Meer…

6. Inzet standaardcomponenten

Ooit werd zelfs hardware op maat gemaakt. Die tijd ligt voor de meeste bedrijven ver achter zich, en veel bedrijven hebben die periode zelfs helemaal niet meegemaakt. Voor software geldt, meer recent, eigenlijk een identiek verhaal. Binnen MCTL wordt uitgegaan van standaard hard- en softwarecomponenten. Dat heeft bijvoorbeeld effecten op de manier waarop ondersteuning wordt gegeven en ook op de wijze waarop wijzigingen worden aangepakt.
Meer…

7. Ockhams scheermes

Ockhams scheermes is een principe dat afkomstig is uit de kennistheorie en het wordt toegeschreven aan de 14e-eeuwse Engelse filosoof Willem van Ockham. Het scheermes symboliseert het wegnemen (scheren) van alle overbodige elementen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar zeker bij bedrijfsprocessen en computersystemen die al wat langer in gebruik zijn sluipen vaak ongemerkt overbodige elementen binnen. Dat leidt tot verspilling van tijd en geld. De valkuil die hier optreedt is dat wegsnijden leidt tot vereenvoudiging, en vereenvoudiging wordt vaak verward met “eenvoudig”. Maar helaas is eenvoud juist niet….eenvoudig.
Meer…

8. Right first time

Het alom bekende principe van “Right first time” wordt ook in MCTL omarmd. Vaak worden bij procesmatig ingestoken frameworks allerlei checks ingebouwd om ten eerste voortdurend te kunnen controleren of het proces/de procedure nog op het goede spoor zit, en indien niet het geval is wordt er met een feedback loop een aantal stappen teruggesprongen. Dat geeft echter, indien rigoreus doorgevoerd, een grote complexiteit en ook in de schema’s die dan ontstaan ofwel onvolledigheid (niet alles wordt gecontroleerd / diverse feedbackloops worden weggelaten) ofwel inefficiency doordat naar de verkeerde plaats in de reeks activiteiten wordt tergugesprongen. Ter illustratie:

Om dit te voorkomen worden binnen MCTL activiteiten zo geordend en uitgevoerd dat deze gewoonlijk in een keer het juiste resultaat geven. En dat is helemaal geen bijzonderheid: indien u in het vliegtuig stapt verwacht u ook dat de vlucht goed verloopt, en wel in 1 x. En stel dat er toch iets niet goed gaat, bijvoorbeeld met het inschenken van een drankje tijdens de vlucht, dan kan dat natuurlijk eenvoudig worden gecorrigeerd door eenvoudigweg 1 stap terug te gaan in de activiteiten, deze te herstellen en dan proces/procedure/werkinstructie te vervolgen.
Meer…

9. Continue verbetering

Het laatste uitgangspunt is een aloude, die binnen MCTL is geïntegreerd in het hele model. Door die integratie is continue verbetering geen keuze, maar simpelweg inbegrepen indien u MCTL omarmt.
Meer…