1: Focus op business value

Het eerste, en meteen belangrijkste uitgangspunt van MCTL is de focus op het realiseren van toegevoegde waarde voor het bedrijf, business value dus.

Inleiding

MCTL heeft een heel sterke focus op het realiseren van business value door middel van een optimale inzet van computertechnologie. De realisatie vindt plaats vanuit zowel gebruikersperspectief (daar wordt uiteindelijk business value gerealiseerd) als vanuit IT-perspectief (zij zijn immers het best op de hoogte van mogelijkheden van computertechnologie en de inzet hiervan). Binnen MCTL wordt verder nog onderscheid gemaakt in enerzijds de huidige situatie, waarin binnen het huidige bedrijfsproces met de huidige ter beschikking staande computertechnologie een optimum wordt bereikt. En anderzijds de toekomstige situatie, waarin het bedrijfsproces kan worden aangepast / geherdefinieerd.

Voorbeelden van verhoogde business value middels inzet computertechnologie

Business value kan onder andere worden gerealiseerd in:

1. Verhoging efficiency bedrijfsproces. Met behulp van digitalisering en vooral automatisering kan de productiviteit worden verhoogd. Daarmee kunnen kosten worden verlaagd en / of output worden verhoogd.
2. Versnelling van bedrijfsproces. Producten / diensten kunnen sneller worden geleverd. Bijvoorbeeld het doen van een order, het in behandeling nemen, de uitvoering en uitlevering kan veel sneller plaatsvinden
3. Verbetering / verrijking van producten of diensten. Bijv. bij een bankrekening aanvullende diensten als bijv. monitoring van betaalgedrag en aan de hand daarvan voorstellen doen om het beschikbare budget beter te besteden
4. Mass customization. Mogelijkheden om binnen massaproductie toch zoveel mogelijk specifieke wensen per klant mee te nemen terwijl de kosten toch dicht tegen het standaard massaproduct aan blijven liggen.
5. Betere dienstverlening richting klanten in de vorm van bijv. 24 uurs beschikbaarheid en ondersteuning. Meer, betere, en snellere informatie ter beschikking stellen. Het integreren van verschillende diensten zoals bijv. het aanvragen van een bouwvergunning in één keer.

Effectief gaat voor efficient

Een waarschuwing bij dit eerste uitgangspunt is op zijn plaats:

De neiging bestaat om activiteiten te bedenken en meteen zo in te richten dat ze zo efficiënt mogelijk worden verricht. Die neiging moet worden onderdrukt: allereerst moeten activiteiten worden bedacht die ervoor zorgen dat de business doelen worden behaald. Daarna komt de fase dat deze activiteiten ook werkelijk enige tijd worden verricht en de beoogde business doelen worden behaald. Over het algemeen is de uitvoering dan nog niet heel erg efficiënt, en gaat de uitvoering gepaard met hogere kosten, langere doorlooptijden of is de kwaliteit nog niet op het beoogde niveau (aan de organisatie de keus!). Pas daarna komt de fase dat deze activiteiten in de uitvoering worden geoptimaliseerd, zodat tegen de laagste kosten de beoogde doelen worden behaald.